Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Hööks Hästsport AB (Hööks eller vi), org. nr 556158-2213, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Hööks tillhandahåller varor och tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt med Hööks, såsom besök på webbplats. 

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.3 Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

2. Personuppgiftsansvarig

Hööks Hästsport AB, org nr 556158-2213, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Hööks webbplats, i våra butiker när du är medlem i kundklubben, använder dig av Hööks support, besöker Hööks webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Hööks. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Hööks och för att Hööks ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 För att kunna ha korrekta adressuppgifter till dig uppdaterar vi dessa automatiskt via tredje parts tjänster för adressuppdatering. För detta ändamål använder vi ditt personnummer för att säkerställa att vi har din senaste adress (beaktansvärt skäl).

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund hos Hööks

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
 • IP-adress och information om din användning av Hööks webbplats
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produkter och tjänster
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)


4.2 Personuppgifter som vi samlar in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamlingTyp av personuppgifter
Offentliga adressregister eller upplysningsföretagDin folkbokföringsadress och telefonnummer
Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretagKreditvärdighet
Sociala medierDina publicerade bilder eller kommentarer


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Hööks

Hööks behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Produktansvar och produktsäkerhet
 • För att kunna administrera ditt medlemskap i Hööks & Friends enligt våra medlemsvillkor (kundklubb)
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade kunduppgifter
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier

Uppgifterna kan även utgöra underlag för Hööks marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:
 • Vi registrerar ditt medlemskap i våra system.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av frågor som rör dina köp.
 • Vi skickar bonuscheckar, förmåner, erbjudanden och annan kommunikation som vi åtagit oss att lämna enligt våra medlemsvillkor.
Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:
För att marknadsföra vårt företag, våra produkter och tjänsterBerättigat intresse
För att kunna administrera ditt medlemskap i kundklubbMedlemsavtalet som vi har ingått med dig
För att administrera och leverera våra varorFullföljande av avtal om köp
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelse


7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt vad som avtalats. Därefter raderas dina kunduppgifter.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Hööks kan vid behov lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Hööks koncernbolag och personuppgiftsbiträden (parter som behandlar uppgifter åt oss och enligt gällande regler). Hööks kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

8.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Hööks om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Hööks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8.3 Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än ovan om vi inte har ditt tillstånd till det.

8.4 Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

9. Tredjelandsöverföringar

Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till USA. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkt 9. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt. 

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför kontrollerat att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

10. Ändring av integritetspolicy

Hööks har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och detta meddelas via vår hemsida och i våra butiker. Om vi genomför omfattande förändringar så kommer vi meddela dig detta innan de träder i kraft. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Hööks.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hööks har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas uppgifter om kunder på server i säker miljö och i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning samt brandvägg. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. All information skickas i krypterad form via en säker anslutning och Hööks sparar inte dina kortuppgifter. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att säkerheten är mycket hög.

12. Dina rättigheter

12.1 Hööks ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Hööks kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

12.3 Du har bland annat rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de t.ex. inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

12.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt och maskininläsbart format.

12.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Den används för att göra ditt surfande smidigt. Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen.

Det finns också olika typer av cookies:

 • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
 • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
 • Förstapartscookies som placeras på din dator av oss i samband med att du surfar in på vår webbplats
 • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på hooks.se. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster. Analyserna kan sedan ligga till grund för vår marknadsföring vid besök på vår och på andra webbplatser. Sparade cookies används exempelvis i syfte att ge dig anpassad och relevant information och en så personlig shoppingupplevelse som möjligt. För detta ändamål använder vi en kommersiell 3:e partsaktör för att anpassa och göra innehållet i vår kommunikation mer relevant och intressant för dig.

Cookies kan dessutom användas för för att göra ditt besök hos oss bättre. Vill du veta mer om cookies rekommenderar vi dig att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se

Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för användningen och omfattningen av cookies. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg ändrade inställningar kan innebära att vår webbutik och andra tjänster inte fungerar korrekt.

14. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller utöva någon av dina rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Hööks Hästsport AB
Företagsgatan 58
501 77 Borås

Telefon: 033-20 51 00
E-post: info@hooks.se